grafika tła
Strona główna > Trochę o ornitologi i nie tylko > Wycinka drzew i krzewów krok po kroku - jak ją wykonać zgodnie z prawem

Wycinka drzew i krzewów krok po kroku - jak ją wykonać zgodnie z prawem

Zanim rozpoczniemy wycinkę drzew i krzewów pamiętajmy, że każdego obowiązują przepisy prawa, z którymi powinien się zapoznać. Należy tutaj przede wszystkim pamiętać o ochronie gniazdujących ptaków.

Wycinka drzew i krzewów, tak samo jak wykonywanie termomodernizacji budynku oraz remontu elewacji czy wymiana dachówki, może doprowadzić do niemierzalnej straty w środowisku, a mianowicie do zniszczenia gniazd i jaj ptaków, a także piskląt i dorosłych osobników. Wycinka drzew nie może odbywać się w sezonie lęgowym ptaków, tj. od lutego/marca do 15 października (w zależności od gatunku ptaka i warunków atmosferycznych, które mają wpływ na jego lęgi). Zanim przystąpisz do wycinania drzew i krzewów, skontaktuj się ze specjalistą ornitologiem z zespołu ornitolog warszawa, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji odnośnie przedmiotowych prac.

Znajomość prawa to podstawa - 5 aktów prawnych, które powinieneś poznać zanim rozpoczniesz wycinkę drzew

Zanim rozpoczniemy wycinkę drzew i krzewów pamiętajmy, że każdego obowiązują przepisy prawa, z którymi powinien się zapoznać. Niestety najczęściej pomijamy tą kwestię, bo wychodzimy z założenia, że na "własnej ziemi możemy wszystko". A to jest bardzo poważny błąd, za który może nam grozić grzywna lub kara pozbawienia wolności.

5 podstawowych aktów prawnych, które każdy z nas powinien znać:

 1. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.);
 3. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.);
 4. ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1789);
 5. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672).

 

Opinia ornitologiczna dotycząca wycinki drzew bez szkody dla ptaków

Fot. Ornitolog Warszawa | Parki miejskie i skwery zieleni są nie tylko potrzebne dla ludzi, ale korzystają z nich również ptaki do zakładania gniazd i jako miejsca odpoczynku.

Wycinka drzew i krzewów krok po kroku

Generalnie wyróżnia się dwa podstawowe okresy lęgowe ptaków:

 1. od marca do 15 października - np. wróble, bielik;
 2. od lutego/ marca do sierpnia - np. jerzyk.

 

Należy mieć to na uwadze, zanim przystąpimy do prac związanych z wycinką drzew i krzewów, gdyż wszelkie prace powinny być wykonywane poza sezonem lęgowym ptaków.

Krok po kroku w procedurze wycinki drzew i krzewów:

1 ETAP - przygotowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej wycinki drzew i krzewów

Dokumentacja powinna zawierać:

 • nazwy gatunkowe drzew i krzewów;
 • obwody pni mierzone na wysokości 130 cm;
 • uzasadnienie powodu ich usunięcia;
 • lokalizacja działek ewidencyjnych, na których znajdują się usuwane drzewa i krzewy, a także obręb ewidencyjny, rodzaj i numer drogi (jeśli prace wykonywane są w obrębie pasa drogowego) i rysunek lub mapę z usytuowaniem drzewa lub krzewu;

 

2 ETAP

organ właściwy do wydania zezwolenia na wycinkę, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta, powinien dokonać oględzin przedmiotowych drzew i krzewów, z czego sporządza protokół. Protokół taki zawiera informacje tj.:

 • rodzaj roślinności, grzybów i zwierząt występujących w obrębie wycinanych drzew i krzewów;
 • stan zdrowia usuwanych elementów;
 • proponowany sposób ich odtworzenia, np. nasadzenie nowych jeśli będzie wymagane;

 

3 ETAP

do wniosku o uzgodnienie projektu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa lub krzewu, należy dołączyć kopię w/w wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę wraz z kolorową dokumentacją drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki. W przedmiotowym zezwoleniu powinien być również termin na usunięcie drzew i krzewów;

4 ETAP

jeżeli podczas oględzin wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdzą obecność występowania gatunków chronionych w obrębie naszych zadrzewień, wówczas będzie potrzeba uzyskania dodatkowego zezwolenia na odstępstwa od zakazów z art. 56 ustawy o ochronie przyrody, czyli m.in. możliwość ewentualnego zniszczenia gniazd i jaj ptaków gniazdujących na przedmiotowych drzewach i krzewach. Zezwolenie takie wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ) lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ);

I. w/w zezwolenie wymagane jest zarówno w okresie lęgowych ptaków czyli od lutego/ marca do 15 października, jak i po tym okresie;

II. RDOŚ lub GDOŚ powinien dokonać oględzin usuwanych drzew i krzewów, jeżeli stwierdzi obecność chronionych gatunków ptaków, to wycinka możliwa będzie dopiero po zakończeniu ich sezonu lęgowego;

III. w decyzji wydaje się również często nakaz nasadzenia zastępczego, aby zrekompensować starty przyrodnicze z tego tytułu.

Nadzór ornitologiczny nad wycinką drzew.

Fot. Ornitolog Warszawa | Zdjęcie wykonane podczas prowadzonego nadzoru ornitologicznego nad wycinką drzew.

Jeżeli masz wątpliwości, czy musisz mieć pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów oraz jakie gatunki ptaków występują w ich rejonie, zleć wykonanie ekspertyzy ornitologicznej naszemu specjaliście z ornitolog Warszawa. Określamy m.in.:

 • czy na drzewach i krzewach gniazdują ptaki, jeśli tak to jakie gatunki;
 • czy na drzewach i krzewach są miejsca, gdzie mogą się gnieździć ptaki;
 • jak zminimalizować do minimum prawdopodobieństwo zaszkodzenia ptakom podczas wycinki drzew i krzewów;
 • jak zrekompensować ptakom utratę ich gniazd po wycince;
 • termin wykonania obserwacji ptaków;

 

W przypadku stwierdzenia przez eksperta ornitologia obecności gatunków ptaków, pomagamy wystąpić do regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) z wnioskiem o wydanie zezwolenia na "odstępstwo od zakazów wymienionych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody", w związku z chęcią wykonania wycinki drzew i krzewów. Pomagamy przejść przez cały proces wycinki, opracowujemy wszystkie niezbędne dokumentacje.

Przed wycinkom drzew ornitolog powinien dokonać przeglądu drzew pod kątem występowania na nich czynnych gniazd.

Fot. Ornitolog Warszawa | Drzewa są doskonałym siedliskiem dla ptaków takich jak sroka, grzywacz czy bogatka. Dlatego przed wycinkom drzew bardzo ważne jest przeprowadzenie przeglądu drzew pod kątem występowania na nich ptaków.

Kompensacja przyrodnicza zniszczonych gniazd i siedlisk

Ptaki bardzo przywiązują się do swoich siedlisk, dlatego też ważne jest aby jak najszybciej zrekompensować im utratę starego siedliska. Najlepszą formą takiej rekompensaty jest zasadzenie nowego drzewa lub krzewu. Ponadto możemy:

 • zbudować budki lęgowe, skrzynie, wierze, podpórki itp.;
 • najlepiej budować kilka budek na raz, aby każda para ptaków miała swoją budkę;
 • do budowy schronień dla ptaków należy wykorzystywać naturalne materiały, np. drewno;
 • budki powinny umożliwiać swobodny wlot i wylot ptaków;
 • minimalna wysokość schronienia dla ptaków to ok. 8 - 10 m.

 

Podsumowanie

Przed przystąpieniem do wycinki drzew i krzewów, należy poinformować naszych robotników, że drzewa, na których stwierdzą obecność ptaków mają zostawiać na sam koniec. Ich wycinka powinna odbywać się poza okresem lęgowym ptaków. W międzyczasie trzeba wykonać ekspertyzę przyrodniczą, aby stwierdzić jakie rodzaje i ilości ptaków zasiedlają nasze drzewa i krzewy.

Skontaktuj się z nami, ponieważ działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu zwierząt traktowane są jako wykroczenia, za które grozi grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności. Zamów bezpłatną wycenę.

Aby zdobyć więcej informacji w powyższym zakresie skontaktuj się z naszymi specjalistami ornitologami w Oddziale Szczecin, Warszawa, Poznań. Szczegóły na stronie www.ornitolog.warszawa.pl